Цели

Проект BMP2/2.2/5129748/2021 „Зелена енергия за изчислителните системи” | „Computing Power Goes Green” („GO_GREEN“) има за цел да насърчи приемането на интегриран подход и рамка за създаване на комбинирани инициативи за зелена и дигитална трансформация на национално и транснационално ниво, което да доведе до по-зелено функциониране на цифровата инфраструктура.

Проект GO_GREEN се изпълнява в рамките на Специфична цел 2.2.: Устойчиви територии на Инвестиционен приоритет 6f: „Насърчаване на иновативните технологии за подобряване на опазване на околната среда и ресурсна ефективност в сектор Отпадъци, сектор Води, Почви и намаляване замърсяването на атмосферния въздух“, част от Специфична цел 6: Опазване на околната среда и промотиране на ресурсна ефективност на Приоритетна ос 2 „Околна среда“ на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020 г.

Общият бюджет на проекта е 4 962 196,74 евро. Продължителността на проекта е от 01.10.2021 до 30.09.2023 г. (24 месеца).

Допълнителна информация за проекта: www.interreg-balkanmed.eu

Уеб сайт на проекта: www.gogreenbalkanmed.eu