За кого е предназначен

Барометърът може да се използва от различни категории предприятия, от публични и неправителствени организации.

Използването на барометъра подпомага бързото ориентиране на ръководителите на предприятията и организациите по отношение на това как се справят и къде са позиционирани на ниво сектор и на ниво икономика по отношение на зелената дигитализация. От своя страна, това ориентиране има за цел да повиши нивото им на информираност и да ги стимулира да изготвят последващ детайлен анализ на всички свои бизнес дейности, имащи отношение към зелената дигитализация, за да планират подобрения.

В началото следва да се избере сектор на икономиката, в който работи съответното предприятие или организация, напр. преработваща промишленост, транспорт, професионални дейности и научни изследвания и т.н. След това, потребителят извършва самооценка по отношение на 8 индикатора:
1. Степен на използване на фирмен уеб-сайт
2. Степен на използване на онлайн системи за фактуриране
3. Възможност за онлайн поръчки и продажби на продукти и услуги на фирмата
4. Степен на използване на система за управление на складове, продукти и наличности
5. Степен на използване на друг вид автоматизирана система за управление на процеси (напр. ERP, CRM, HRM, SCM и др.)
6. Степен на прилагане на управленски решения за намаляване на разходите за енергия на единица продукция
7. Ползвате ли зелена енергия (произведена от възобновяеми енергийни източници) в производствения процес?
8. Степен на развитие на уменията и компетентностите у екипа на фирмата в областа на зелената икономика

При натискане на бутона „Изчисляване“, на базата на вграден алгоритъм за пресмятане на степента на зелена дигитализация, потребителят може да разбере къде попада неговото предприятие или организация в рамките на 4 категории:
• Висока степен на зелена дигитализация
• Умерена степен на зелена дигитализация
• Ниска степен на зелена дигитализация
• Много ниска степен на зелена дигитализация

След това, потребителят може да види къде се намира неговото предприятие или организация спрямо други в същия сектор. Също така, може да получи препоръки относно начините за повишаване на степента си на зелена дигитализация.