Зелена дигитализация

Европа е изправена пред две важни предизвикателства: зеления (екологичния) и цифровия преход (т.нар. двоен преход), с еднакво значение за устойчивото ни бъдеще. Зеленият преход е промяна към нисковъглеродна икономика, гарантираща устойчиво развитие, в което се прилагат принципите на кръговата икономика. Примери за зелен преход включват дейностите за смекчаване и адаптация към климатичните промени, широкото въвеждане на електрическата мобилност, повишаването на дела на възобновяемите енергийни източници, изграждането на зелена инфраструктура, екодизайна и т.н.

Цифровият преход залага на въвеждането на нови дигитални технологии, на развитието на цифрова среда за предоставяне на публични услуги, на използването на облачни изчисления, изкуствен интелект и големи данни от фирмите, на повишаването на дигиталните умения на населението и т.н.

Зелената дигитализация, от своя страна, е свързана с въвеждането на цифрови технологии (цифров преход), които допринасят за постигането на въглеродна неутралност (зелен преход), т.е. не черпят повече енергия, отколкото спестяват. Понастоящем, използването на дигитални решения в индустрията и бита отговаря за между 8 и 10% от потреблението на енергия и за между 2% до 4% от емисиите ни на парникови газове.

Следва да направим редица промени в своите цифрови навици, за да намалим въздействието си върху околната среда в тази област. Например, удължаването на жизнения цикъл на всички смартфони само с една година би означавало 2,1 млн. тона въглероден диоксид по-малко годишно до 2030 г. Преминаването от 4G към 5G мрежи може да намали потреблението на енергия с до 90%.

Европейският съюз ще актуализира съществуващите правни актове и ще въведе нови мерки за постигане на екологичните и цифровите цели на ЕС за следващото десетилетие. Една от тях е да се гарантира, че центровете за данни са климатично неутрални, енергийно ефективни и екологично устойчиви най-късно до 2030 г.

Освен това, ЕС проучва възможностите за въвеждането на доброволни и обвързващи мерки, за да помогне на частния сектор да постигне климатична неутралност и да използва повече възобновяеми ресурси. Пример за това е Европейската зелена цифрова коалиция – група от водещи компании, ангажирани да подкрепят зелената и цифровата трансформация на ЕС.

Политическата програма на ЕС „Цифрово десетилетие“ с конкретни цели за 2030 г. служи като насока за цифровата трансформация на Европа.