Дейности

Проектът GO_GREEN включва изпълнението на следните ключови дейности:
• Създаване на рамка за оценка на енергийната ефективност на дигитални процеси и дигитални инфраструктури от различни икономически сектори
• Извършване на оценка на енергийната ефективност на дигитални процеси и дигитални инфраструктури от различни икономически сектори в участващите държави и сравнение на резултатите
• Създаване на сертификат за зелена дигитализация
• Създаване на пътна карта (План за действие) за зелена дигиталзиация
• Изпълнение на пилотни действия, демонстриращи как съществуващи дигитални инфраструктури могат да бъдат превърнати в „по-зелени“

Дейностите са свързани с необходимостта от преосмисляне на подхода по отношение оползотворяването на изключителния потенциал на цифровите технологии за повишаване на конкурентоспособността на икономиките при спазване на принципите за устойчиво развитие и Европейския зелен пакт. В този контекст, изпълнението на дейностите по проекта се очаква да доведе до насърчаване на зелената цифрова трансформация чрез единен подход, с което да се допринесе за постигане на амбициозните цели на Европа в областта на климата, в т.ч. целите за въглеродна неутралност до 2050 година.

Зелената трансформация е възможност за ускорено устойчиво икономическо развитие и дава отговор на климатичните промени и загубата на биологичното разнообразие – едни от най-сериозните предизвикателствата пред света, Европа и България в частност.

Използването на усъвършенствани цифрови технологии като изкуствен интелект, интернет на нещата, облачни изчисления, анализ на големи данни и др., е важна предпоставка за повишаване на производителността, подобряване на ефективността и отваряне на нови възможности за бизнеса във всички сектори. Чрез дигитализацията, навлизаща във все повече икономически сектори и ставаща част от живота на хората, се насърчава както кръговата икономика, така и ресурсната ефективност.

Интелигентното използване на чисти цифрови технологии може да послужи като ключов фактор за действия в областта на климата и екологична устойчивост. Цифровият преход, по-интелигентното и по-екологичното използване на технологиите са в основата на нашето екологично и цифрово бъдеще – основни изисквания за успешен „двоен преход“ в ЕС.

По-чистите технологии могат да подобрят енергийната и ресурсната ефективност, да улеснят кръговата икономика, да доведат до по-добро разпределение на ресурсите, намаляване на емисиите, замърсяването, загубата на биологично разнообразие и влошаването на околната среда. В същото време, секторът на ИКТ трябва да гарантира екологосъобразния дизайн и внедряването на цифрови технологии.

Дигиталните технологии като изкуствен интелект, 5G и блокчейн също могат да ускорят и увеличат максимално ефектите от мерките за околната среда. Извършването на цифровия преход под въздействие на екологичния може да доведе до постигане на неутралност по отношение на климата и на енергийната ефективност на центровете за данни и облачните инфраструктури до 2050 г., включително чрез покриване на техните енергийни нужди чрез слънчева или вятърна енергия, което от своя страна ще подпомогне екологизирането на технологиите (напр. технологиите за анализ на големи информационни масиви, блокчейн технологиите или интернет на нещата).

Допълнителна информация за проекта: www.interreg-balkanmed.eu

Уеб сайт на проекта: www.gogreenbalkanmed.eu