Резултати

Основните резултати от изпълнението на проект GO_GREEN са свързани с реализацията на комбинирани инициативи за зелена и дигитална трансформация на национално и транснационално ниво, които да допринесат за „по-зеленото функциониране на цифровата инфраструктура“. Това има потенциал да доведе до съществени ползи за екологосъобразното икономическо развитие на ЕС в контекста на целите и политиките, заложени за постигане до 2030 г. в рамките на Европейския зелен пакт.

Други резултати от проекта включват създаването на структура за дългосрочно сътрудничество и изпълнението на мерки за изграждане на капацитет за насърчаване на екологизирането на цифровите инвестиции. Това се постига основно чрез създаването на барометър ца мониторинг на зелената дигитализация като постоянен механизъм за наблюдение. Паралелното създаване на зелен сертификат води до конкретни ползи за околната среда (измерими печалби от енергийната ефективност) чрез предоставяне на стимули за публични органи, производители на инфраструктура и частни предприятия за постигането на преход към екологична и базирана на иновации икономика.

На нивото на изграждане на институционален капацитет и култура, проект GO_GREEN води до създаването на култура на „двоен преход“, подкрепена от необходимите умения и чрез насърчаване на иновативни подходи за управление на околната среда. За целта, публичният сектор е необходим за по-добро предвиждане и управление на предизвикателствата към прехода към зелена икономика.

Справянето с устойчивото управление на ресурсите и мониторинга на екологичните цели на ЕС изискват умения, съобразени с най-новите научни познания и приложимата правна и политическа рамка. Академичната програма, зеления цифров сертификат, рамката за компетентност и инструментите за най-добри практики, създадени от проекта, допринасят за постигането на тази цел.

Допълнителна информация за проекта: www.interreg-balkanmed.eu

Уеб сайт на проекта: www.gogreenbalkanmed.eu