Какво е барометъра 

Барометърът дава възможност на отделните предприятия и организации да оценят бързо и лесно степента си на зелена дигитализация.

Инструментът е разработен на базата на около 300 показателя и 6 индекса, измерващи интензитета на дигитализация, прилагането на зелени решения, интернационализацията, развитието на човешките ресурси, иновационната дейност и други фактори на конкурентоспособност, които широко се използват в икономическата наука и практика. За да бъде прецизиран и финализиран барометъра, през 2023 г. бяха проведени три национално-представителни проучвания сред приблизително 1 000 български предприятия

С помощта на статистическо моделиране и прилагането на техники от областта на машинното учене, са изведени ключови 9 индикатора, които понастоящем са добри предиктори и прогнозират с относително висока прецизност степента на зелена дигитализация. на българските предприятия. Барометърът представлява ефективно решение, което може да бъде полезно на предприятията, на браншовите организации и на държавните институции, които формулират политики и мерки в тази област.

Барометърът е разработен по начин, който позволява прилагане на различни варианти за отделните сектори в зависимост от техните специфики. Това е отразено в дизайна на онлайн платформата на барометъра, където има отделни секции за различните икономически сектори, така че приложението му от отделните компании е индивидуализирано в зависимост от секторната им принадлежност.

Използването на барометъра подпомага бързото ориентиране на ръководителите на предприятията по отношение на това как се справят и къде се намират на ниво сектор и на ниво икономика по отношение на зелена дигитализация. От своя страна, това ориентиране има за цел да повиши нивото на информираност и да стимулира фирмите да изготвят последващ детайлен анализ на всички бизнес дейности, имащи отношение към този процес.