Европейският зелен пакт

Европейският зелен пакт (Зелената сделка), представен от Комисията „Фон дер Лайен“ на 11 декември 2019 г., представлява пътна карта за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС, съобразявайки се с околната среда. Това ще стане чрез превръщането на климатичните и екологичните предизвикателства във възможности във всички области на политиката и преходът бъде справедлив и приобщаващ за всички. Целта на Зелената сделка е превръщането на Европейския съюз в модерна, ефективно използваща ресурсите и конкурентоспособна икономика, в която:
• До 2050 г. няма нетни емисии на парникови газове;
• Икономическият растеж не зависи от използването на ресурси;
• Никое лице или регион не са пренебрегнати.

Европейският зелен пакт предоставя План за действие за:
• Повишаване на ефективното използване на ресурсите чрез преминаване към чиста, кръгова икономика;
• Възстановяване на биологичното разнообразие и намаляване на замърсяването.

В Плана са посочени необходимите инвестиции и наличните финансови инструменти. В него се обяснява как да се гарантира справедлив и приобщаващ преход. За постигането на целта ще са необходими действия във всички сектори на икономиката на ЕС, като например:
• Инвестиране в екологосъобразни технологии;
• Подкрепа на иновациите в промишлеността;
• Въвеждане на по-чисти, по-евтини и по-здравословни форми на частен и обществен транспорт;
• Декарбонизация на енергийния сектор;
• Подобряване на енергийната ефективност на сградите;
• Работа с международни партньори за подобряване на екологичните стандарти в световен мащаб.

ЕС ще предостави, също така, финансова подкрепа и техническа помощ, за да помогне на най-силно засегнатите от прехода към екологосъобразна икономика. Това ще стане чрез Механизма за справедлив преход. Той ще помогне за мобилизирането на най-малко 100 млрд. евро за периода 2021 – 2027 г. в най-засегнатите региони.