Индикатори за цифров напредък

Индикаторите за цифров напредък измерват действията на предприятията и организациите за въвеждането на цифрови технологии в тяхната работа.

Крайните резултати включват едно или повече от следните:
• План за редуциране на екологичния отпечатък
• План за дигитализация и дигитална трансформация
• План за внедряване на зелени дигитални решения
• Внедрени решения за редуциране на екологичния отпечатък
• Внедрени решения за цифрова трансформация
• Внедрени зелени дигитални решения
• Приети управленски решения за редуцирането на разходите за енергия на единица продукция
• Приети управленски решения за редуцирането на обема на отпадъците от дейността на фирмата
• Приети управленски решения за повишаване на ресурсната ефективност
• Производство на зелени продукти
• Производство на зелени услуги
• Рециклиране на отпадъците от дейността на фирмата
• Интелигентно управление на сгради