Цифрови технологии

Цифровите технологии са такива, които позваляват автоматизация на работата с помощта на електронни/компютърни системи и изкуствен интелект.

От гледна точка на бизнеса, налице са цифрови технологии, когато предприятията използват едно или повече от долните средства за повишаване на тяхната ефиктивност:
• Наличие на фирмен уеб сайт
• Наличие на профил на компанията в социалните мрежи (Facebook, LinkedIn и др.)
• Възможност за извършване на онлайн поръчки и продажби на продукти и услуги на фирмата посредством електронни платформи
• Получаване на плащания посредством онлайн услуги (epay, paypal и др.)
• Наличие на електронен подпис на управляващите (КЕП)
• Ползване на облачни услуги (пространство за съхранение на информация, изчислителна мощност и пр.)
• Наличие на Интернет/мобилно банкиране
• Възможност за отдалечен достъп за работа на служителите
• Наличие на онлайн системи за фактуриране
• Наблюдение на работните процеси посредством IP камери
• Наличие на система за управление на отношенията с клиенти (Customers Relationship Management, CRM)
• Наличие на система за управление на човешките ресурси (Human Resourse Management, HRM)
• Наличие на система за управление на отношенията с доставчици (Supply Chain Management, SCM)
• Наличие на система за управление на счетоводните процеси
• Наличие на система за управление на складове, продукти и наличности
• Наличие на система за управление на маркетинг дейностите
• Наличие на система за управление на проекти
• Наличие на интегрирана система за управление на процесите (Enterprise Resource Planning, ERP)
• Наличие на системя за защита на информацията (криптиране, защитна стена, резервни архиви)
• Наличие на друг вид автоматизирана система за управление на процесите

Повече информация за авангардните цифрови технологии (Интернет на нещата, блокчейн и Интернет от следващо поколение), чието развитие се подкрепя от Европейския съюз може да бъде намерена на този линк.

Европейската комисия публикува периодично резултати от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), който проследява напредъка, постигнат в държавите-членки на ЕС в областта на цифровите технологии.

Данните за 2022 г. на Digital Economy and Society Index (DESI) показват, че все още има съществени различия между държавите-членки на ЕС.


Източник: Европейската комисия, DESI 2022

Първенци в ЕС са Финландия, Дания, Нидерландия и Швеция. Дори те обаче са изправени пред пропуски в ключови области, напр. навлизането на усъвършенствани цифрови технологии, като изкуствения интелект и големите данни, се запазва под 30% и много далеч от целта от 75% на цифровото десетилетие до 2030 г. Все още има значителен недостиг на умения, който забавя цялостния напредък и води до цифрово изключване.

България е на предпоследно място преди Румъния с малко под 40% цифровизация.