Ползи от барометъра

Основните ползи от използването на барометъра са следните:

• Позволява извършването на обективна оценка относно нивото на зелена дигитализация на предприятията и организациите в България – по сектори

• Осигурява статистика за резултатите от прилагането на барометъра, която може да се използва от публичните органи и частните органи, вземащи решения, за въвеждането на конкретни мерки за стимулиране на зелената дигитализация в България

• Осигурява информация, която може да служи като основа за по-нататъшно разработване на конкретни стратегически политики и инструменти за насърчаване на зелената дигитализация

• Позволява идентифицирането на нови възможности за намаляване на екологичния отпечатък на предприятията и организациите

• Насърчава взаимодействието между научно-изследователските организации, публичния и частния сектор за развитие на сътрудничеството помежду им, за осъществяването на практически приложими научни изследвания в областта на зелената дигитализация и за трансфера на технологии