Зелена икономика

Зелената икономика е средство за постигане целите на устойчивото развитие чрез:
• Подобряване благосъстоянието на човека, осигуряване на по-добро здравеопазване, образование и сигурност на работното място
• Повишаване на социалната справедливост, като се намали бедността и се осигурят условия за социално, икономическо и финансово приобщаване
• Намаляване на риска за околната среда, като се отчитат климатичните промени, изпускането на опасни химични вещества и замърсители, лошо управлявани и съхранявани отпадъци
• Намаляване на екологичния дефицит, като се осигури достъп до прясна вода, природни ресурси и се подобри почвеното плодородие

 

Източник: Европейска агенция за околна среда, Resource efficient green economy and EU policies, Report No. 2/2014

 

Моделът на зелената икономика се стреми към по-балансиран портфейл от инвестиции в социалния, човешкия, природния и финансовия капитал, което отговаря и на целите на концепцията за устойчиво развитие. Това логично води до признаване на значението на пазарните механизми, но те не се разглеждат като единственото или най-доброто решение за всички проблеми. Взема се под внимание и се използва производствената сила на природния капитал, особено в разработването на решения за тази част от населението, чийто поминък до голяма степен зависи от достъпа и качеството на природния капитал и които най-често са най-бедната прослойка в обществото.

 

 

Източник: Европейска агенция за околна среда, The European environment — state and outlook 2015