Предприятия от различните сектори според степента им на зелена дигитализация (2023 г.)

Преобладаващият дял от предприятията в България все още са с много ниска или ниска степен на зелена дигитализация (58%). Около 21,6% от икономическите субекти имат умерена степен на зелена дигитализация, а едва една пета – относително висока степен на зелена дигитализация.

По сектори, най-голям дял на предприятията, които имат сравнително високо ниво на зелена дигитализация са тези от преработващата промишленост (30,8%) и работещите в отрасъла „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ (25,0%).

С изключение на фирмите от преработващата промишленост, във всички останали сектори преобладават компаниите, които имат „Много ниска степен на зелена дигитализация“. Най-големи дялове в тази категория заемат предприятията от следните сектори:
• Транспорт, складиране и пощи (50,0%)
• Професионални дейности и научни изследвания (48,7%)
• Хотелиерство и ресторантьорство (43,4%)
• Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (42,4%)
• Административни и спомагателни дейности (41,4%)