Препоръки за повишаване на степента на зелена дигитализация

В долните категории можете да намерите списък за проверка, на базата на който да стартирате или да продължите дейностите за зелена цифрова трансформация.

1. Дигитализация и използване на информационни и комуникационни технологии

• Фирмен уеб сайт
• Профил на компанията в социалните мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn и др.)
• Възможност за онлайн поръчки и продажби на продукти и услуги на фирмата
• Получаване на плащания посредством онлайн платформи и услуги (напр. ePay, PayPal, Revolut и др.)
• Електронен подпис на представляващия(те) предприятието (КЕП)
• Облачни услуги (използване на виртално пространство за съхранение на данни, изчислителна мощност и пр.)
• Интернет/мобилно банкиране
• Възможност за отдалечен достъп за работа на служителите (напр. чрез VPN връзка)
• Онлайн система за фактуриране
• Наблюдение на работните процеси посредством IP камери

2. Използване на автоматизирани системи за управление

• Система за управление на отношенията с клиенти (Customers Relationship Management, CRM)
• Система за управление на човешките ресурси (Human Resourse Management, HRM)
• Система за управление на отношенията с доставчици (Supply Chain Management, SCM)
• Система за управление на счетоводните процеси
• Система за управление на складове, продукти и наличности
• Система за управление на маркетинг дейностите
• Система за управление на проекти
• Интегрирана система за управление на почти всички процеси (Enterprise Resource Planning, ERP)
• Системи за защита на информацията (криптиране, защитна стена, резервни архиви)
• Друг вид автоматизирани системи за управление на процеси

3. Зелена цифрова трансформация (зелена дигитализация)

• План за намаляване на екологичния отпечатък
• План за дигитализация и дигитална трансформация
• План за внедряване на зелени дигитални решения
• Внедрени решения за намаляване на екологичния отпечатък
• Внедрени решения за цифрова трансформация
• Внедрени зелени дигитални решения
• Приети управленски решения за намаляване на разходите за енергия на единица продукция
• Приети управленски решения за намаляване на обема на отпадъците от дейността на фирмата
• Приети управленски решения за повишаване на ресурсната ефективност
• Производство на зелени продукти
• Производство на зелени услуги
Рециклиране на отпадъците от дейността на фирмата
Интелигентно управление на сгради (административни, производствени или търговски помещения)